Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2017

12:57
9150 199b 500

boomadamalpaca:

Knaresborough, North Yokshire, England by Alice Hutchinson on Flickr.

mirellie
12:57
8793 8515
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaretaliate retaliate
12:54

February 24 2017

01:05
8997 1bf7 500
Reposted fromorendasophie orendasophie viakrzysk krzysk
mirellie
01:04
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapeasorela peasorela
01:03
5571 03e0
Reposted frommittland mittland viahalucine halucine
mirellie
01:03
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromrysiekpotrafi rysiekpotrafi viapeasorela peasorela
mirellie
01:03
Every word has consequences. Every silence, too.
— The Selected Essays (Jean-Paul Sartre)
Reposted frompensieve pensieve viapeasorela peasorela
mirellie
01:03
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viairmelin irmelin
mirellie
01:02
1556 c808
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
mirellie
00:48
3858 9117
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
mirellie
00:36
2827 416b
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viairmelin irmelin
mirellie
00:33
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viairmelin irmelin
mirellie
00:33
9162 46c9
Reposted fromtaSowa taSowa viagrass grass
mirellie
00:32
1238 d601
Reposted fromkrzysk krzysk
mirellie
00:32
4523 bef1
Reposted fromkrzysk krzysk
mirellie
00:32
5278 1932
Reposted fromkrzysk krzysk
mirellie
00:31
2677 6c66
Reposted fromnoja noja viaretaliate retaliate
mirellie
00:28
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted frompassionative passionative viamefir mefir
mirellie
00:26
7279 098a
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl